Regulamin WeMapo

Ogólne warunki korzystania z usługi WeMapo

A. Regulamin

 

§1 Definicje

 

 1. WeMapo – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną spółki Novelty RPAS Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Toruńska 27, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528949, kapitał zakładowy w wysokości 116.000,00 zł, REGON 243705152, NIP 6312655085.
 2. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu lub Usług.
 3. Usługi – oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie jak usługi informacyjne – usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów graficznych i multimedialnych – danych przestrzennych udostępnianych na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Aplikacji WeMapo.
 4. Aplikacja – aplikacja WeMapo umożliwiająca skorzystanie z Portalu.
 5. Moduł – część składowa Aplikacji, do której Użytkownik otrzymuje dostęp po skorzystaniu z linka dostępnego bez konieczności logowania (moduł „Mapa”), lub po zalogowaniu się, poprzedzonego zarejestrowaniem indywidualnego konta użytkowania (Moduł „Studio”)
 6. Portal – oznacza zorganizowaną platformę informatyczną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez WeMapo, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie i udostępnianie danych przestrzennych opracowanych przez WeMapo lub udostępnianych przez WeMapo i jej Użytkowników w domenie www.wemapo.com
 7. Dane przestrzenne – oznaczają dane dotyczące obiektów przestrzennych, w tym zjawisk i procesów, znajdujących się lub zachodzących w przyjętym układzie współrzędnych, takich jak ortofotomapy, udostępniane i archiwizowane w aplikacji WeMapo.
 8. Umowa – oznacza Warunki korzystania z usług WeMapo przez Użytkowników.
 9. Regulamin – część A niniejszego dokumentu określającego zasady działania i korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.
 10. Warunki – zasady określone w Regulaminie znajdujących się w części A oraz w Zasadach Ochrony Prywatności tj. części B dokumentu.
 11. Konto – indywidualne konto Użytkownika utworzone przez WeMapo po przekazaniu danych za pośrednictwem poczty e-mail, do którego Użytkownik ma dostęp po zalogowaniu
 12. Rejestracja – proces utworzenia konta przeprowadzany przez WeMapo, odbywający się za pośrednictwem poczty e-mail, po przekazaniu przez Użytkownika danych osobowych.
 13. Dane logowania – oznaczają nazwę użytkownika i hasło wydane Użytkownikowi przez WeMapo, dzięki którym ma on dostęp do Konta.

 

§2 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu zakres odpowiedzialności WeMapo.
 2. Regulamin, określający szczegółowe zasady korzystania z Usług, udostępniany jest przez WeMapo na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług.
 3. Korzystanie z portalu internetowego WeMapo oraz wszelkich produktów i Usług dostarczonych Użytkownikowi przez WeMapo na witrynie internetowej lub z niej pochodzących lub uzyskanych za jej pośrednictwem podlega warunkom Umowy pomiędzy Użytkownikiem a WeMapo.
 4. Umowa pomiędzy użytkownikiem składa się z Warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz Zasad Ochrony Prywatności stosowanych przez WeMapo.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 

 1. Użytkownik przyjmuje Warunki przez rozpoczęciem korzystania z Usług. W przypadku ich nieprzyjęcia Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usług.
 2. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Warunków i akceptuje wszystkie ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Portalu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu, w przypadku Modułu „Mapy”.
 4. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą zalogowania się Użytkownika do jego indywidualnego Konta po wpisaniu w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL i rozwiązana w przypadku usunięcia Konta, w przypadku Modułu „Studio”.

 

§4 Konto WeMapo

 

 1. W celu uzyskania dostępu do niektórych elementów Portalu WeMapo lub innych elementów Usług (Moduł „Studio”) Użytkownik obowiązany jest zarejestrować konto WeMapo, co następuje przez dokonanie Rejestracji. Przy rejestracji Konta Użytkownik powinien podać dokładne i pełne informacje.
 2. Proces Rejestracji Konta Użytkownika jest realizowany przez WeMapo, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu dokonania rejestracji Użytkownik przesyła na adres poczty elektronicznej kontakt@noveltyrpas.com dane Użytkownika takie jak:
  • nazwa przedsiębiorstwa lub imię i nazwisko osoby fizycznej;
  • adres siedziby przedsiębiorstwa Użytkownika lub adres zamieszkania Użytkownika;
  • NIP przedsiębiorstwa;
  • adres poczty elektronicznej e-mail
 3. Po dokonaniu rejestracji zostaje utworzone Konto Użytkownika. Użytkownik otrzymuje od WeMapo Dane Logowania, niezbędne do zalogowania się na Konto Użytkownika.
 4. Użytkownik jest obowiązany do zabezpieczenia hasła do Konta WeMapo i utrzymywania go w tajemnicy.
 5. Użytkownik uznaje, że jest odpowiedzialny za wszelkie treści udostępniane w ramach jego Konta WeMapo. WeMapo nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane i udostępniane w ramach konta Użytkownika.

 

§5 Warunki techniczne

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  • hardware,
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarkę internetową,
  • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
 2. WeMapo zastrzega, że w przypadku niektórych Usług Aplikacji dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

 

§6 Prawa i obowiązki Użytkowników

 

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu WeMapo w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać ani nie przesyłać treści, o ile te zawierałyby treści, których posiadanie jest dla Użytkownika nielegalne w kraju, którego jest rezydentem, lub których wykorzystywanie bądź posiadanie przez WeMapo w związku ze świadczeniem Usług jest niezgodne z obowiązującym prawem.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 5. Użytkownik uznaje, iż ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z Warunków oraz z tytułu skutków takiego naruszenia (w tym ewentualnych strat lub szkód poniesionych przez WeMapo).
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać żadnej części Aplikacji ani Usług.
 7. Użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie zakłócać działania (oraz nie podejmować takich prób) elementów zabezpieczenia Usług i nie wprowadzać ograniczeń w zakresie korzystania z Usług.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania plików graficznych (spider) lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do internetu (offline reader), które uzyskują dostęp do Usług w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów WeMapo w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (i niezmodyfikowanej) przeglądarki.
 9. Użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do Portalu i korzystać z Usług na własny użytek i nie w celach komercyjnych, jedynie z przeznaczeniem wynikającym z normalnego zakresu funkcji Usług.
 10. Użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie kopiować, powielać, dystrybuować, przekazywać, nadawać, wyświetlać, sprzedawać licencjonować ani wykorzystywać Usług i Aplikacji w żaden inny sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody WeMapo.
 11. W momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu niniejszego Regulaminu WeMapo zastrzega sobie prawo swobodnego i nie obwarowanego koniecznością uprzedniego zawiadomienia, decydowania, czy treści zamieszczane przez Użytkownika spełniają wymagania stawiane w niniejszym Regulaminie oraz może usunąć treści lub uniemożliwić Użytkownikowi zamieszczanie treści naruszających niniejszy Regulamin.

 

§7 Odpowiedzialność WeMapo

 

 1. WeMapo zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. WeMapo nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych lub udostępnianych danych, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez WeMapo.
 3. WeMapo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
 4. WeMapo nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu.
 5. WeMapo nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 6. WeMapo nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Warunków.

 

§8 Prawa własności intelektualnej

 

 1. Przyjęty w na stronach Portalu wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony autorskiej.
 2. Portal zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 3. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, WeMapo udostępnia na stronach Portalu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 5. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 6. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 7. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody WeMapo, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 8. Użytkownicy udostępniający na stronie Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronie Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają WeMapo niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

 

B. Zasady Ochrony Prywatności

 

§9 Ochrona danych osobowych

 

 1. WeMapo zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez WeMapo zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest WeMapo która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez WeMapo .
 4. WeMapo zastrzega, że w przypadku zgłaszania WeMapo problemów związanych z korzystaniem z Portalu WeMapo Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa WeMapo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

 

§10 Ochrona prywatności

 

 1. WeMapo gwarantuje Użytkownikom Portalu WeMapo prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. WeMapo w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. WeMapo umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji.
 4. WeMapo, oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji WeMapo gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną WeMapo, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Portalu oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.
 5. Dane użytkowników WeMapo wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach WeMapo i osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.
 6. W ramach świadczenia niektórych Usług WeMapo zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
 7. WeMapo zastrzega, że:
  1. używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.
  2. podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Portalu.
 8. WeMapo, oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez WeMapo, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają. WeMapo wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.
 9. WeMapo gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Portalu WeMapo.
 10. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. WeMapo zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Portalu WeMapo lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
 11. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
  • po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,
  • w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu WeMapo aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

 

§11 Postanowienia końcowe

 

 1. Treść Warunków może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Warunki zostały udostępnione.
 2. WeMapo zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.
 3. WeMapo zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Warunków.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza akceptację Regulaminu w jego nowym kształcie z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w chwili akceptacji.